מדיניות פרטיות

אמנות וחברה בע״מ, VOIX / קולות האמנים המובילים בישראל

כללי
אמנות וחברה בע"מ ("החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר של החברה (להלן ביחד: "האתר"). לפיכך, החברה מבקשת באמצעות מסמך המדיניות ליידע את המשתמשים באתר את מדיניות הפרטיות הנהוגה בו, לתאר את המידע שהחברה אוספת בעת השימוש באתר, את השימוש שייעשה באותו מידע וכן את זכויותיך בקשר עם המידע.

גלישה באתר, או כל שימוש אחר באתר כפוף למדיניות פרטיות זו ומעידה על הסכמתך לה ולכן הנך מתבקש לקראה בקפידה.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת כמובן לנשים ולגברים כאחד.

על מנת שתוכל לעשות שימוש בשירותים המוצעים אינך נדרש למסור מידע אישי הכולל, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, אמצעי תשלום וכו'... למעט מקרים בהם הינך פונה אל החברה. בנוסף, החברה אינה אוספת ושומרת מידע המתקבל מן המשתמשים במסגרת השימוש באתר. כל נתוני מידע אלו ייקראו במדיניות פרטיות זו "המידע".

 

פריטי המידע הנמסרים על ידך לחברה או נאספים על ידי החברה במסגרת השימוש שלך באתר, נמסרים מרצונך החופשי ו/או נאספים על ידי החברה בהסכמתך, והם יישמרו במאגר המידע של החברה. 

נוסף על האמור לעיל, בעת השימוש באתר, יכול וייאסף אודותיך מידע שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך המזהים, במידה ונמסרו כאלה. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר והוא יכול לכלול, בין השאר, את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בהם, אתרי האינטרנט שמהם הגעת אל האתר, משך זמן השהות באתר, מערכות ההפעלה שמשמשות אותך, הצעות, שירותים או קריינים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. מידע זה ייקרא להלן "מידע שאינו מזהה אישית".

השימוש במידע
השימוש במידע או במידע שאינו מזהה אישית שנאסף על ידי החברה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

 • על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן.

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.לצורך התאמת התכנים שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

 • לאפשר פניות לחברה באמצעות האתר, רישום לניוזלטרים (בכפוף להוראות הדין) וכיו"ב...

 • לצרכי תקשורת ושירות לקוחות בין החברה למשתמשים לגבי השימוש והשירותים שבאתר.

 • לצורך תפעול האתר.

 • לעריכת מחקרים או ניתוחים סטטיסטיים של הרגלי הגלישה ומאפייניה (מחקרים אלו ייערכו על בסיס המידע שאינו מזהה אישית).

 

מסירת מידע לצדדים שלישיים
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על ידי החברה אודותיך אלא במקרים המפורטים להלן:

 • לעריכת מחקרים או ניתוחים סטטיסטיים של הרגלי הגלישה ומאפייניה (מחקרים אלו ייערכו על בסיס המידע שאינו מזהה אישית).

 • לספקים, שותפים עסקיים, נותני שירות או קבלנים, חברות המספקות שירותי אחסנת מידע, ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך האתר, תוך שמירה על פרטיותך.ככל שהדבר מחויב או נדרש על פי דין, אם יתקבל צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

 • אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי

 • החברה תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 • בעת רכישת מוצרים או שירותים המוצגים באתר במסגרת פעילות משותפת של החברה וצדדים שלישיים (לרבות רשויות מדינה) כפי שמוצג באתר טרם רכישת אותו מוצר או שירות, החברה תהיה רשאית להעביר לשותפים אלה את המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר איתך.

במקרה שתפר את מדיניות פרטיות זו או כל הסכם אחר שלך עם החברה, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

 


עוגיות (Cookies)

האתר עושה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 


אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה או האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

בשימוש ורכישה דרך האתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות, שיבושים ו/או במקרה של שימוש שלא כדין באתר ו/או במידע.

 


זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנך זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של החברה. ככל שעיינת במידע שעליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי, בכפוף לדין החל, לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו באמצעות דוא"ל לכתובת leehee@artandso.net

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

ככל שיאסף מידע אישי, הנך רשאי לקבל עותק של מידע אישי אודותייך שנאגר במאגר המידע של החברה בפורמט קריא וממוחשב.

 


משך הזמן בו נשמר המידע

החברה תשמור את המידע שלך לפי הצורך על מנת לספק לך שירותים, וכן על מנת למלא אחר מחויבויותיה החוקיות, על פי הדין החל. תקופות שמירת המידע ייקבעו תוך התחשבות בסוג המידע הנאסף והמטרה שלשלמה הוא נאסף, תוך התחשבות בדרישות החלות על כל מקרה והצורך להשמיד מידע לא מעודכן ו/או מידע שלא נעשה בו שימוש בתוך זמן סביר. הנך רשאי בכל עת לדרוש בכתב שהמידע אודותייך יימחק מהמאגר של החברה באמצעות פנייה לדוא"ל: leehee@artandso.net והחברה תדאג למלא אחר בקשתך כאמור, בכפוף לחובותיה על פי הדין החל.

 


זכות לפנות לרשות להגנת הפרטיות

ככל שהנך סבור שפגענו בפרטיותך על פי חוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי בכל עת לפנות בנושא לרשות להגנת הפרטיות שהינה הגוף האמון בישראל על יישום חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו. לנוחיותך, להלן לינק לעמוד תלונות ופניות הציבור באתר הרשות להגנת הפרטיות: https://www.gov.il/he/Departments/General/public_inquiries_ilita.

ממונה הפרטיות ונציגנו באירופה ליצירת קשר עם ממונה הפרטיות שלנו:

דרור קליסקי
אמנות וחברה בע״מ, מדינת היהודים 60 הרצליה, תא דואר 12899 מיקוד 4676652

Dror@yoocantech.com 
נציגנו באירופה בהתאם לתקנה של האיחוד האירופי לאבטחת מידע (GDPR): 
Dror Kalisky
Art and Society Ltd, POBox 12899. Herzelia, Israel, Zip Code 4676652.

Dror@yoocantech.com 

 


שינויים במדיניות הפרטיות

החברה מבהירה כי מסמך מדיניות זו יכול להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה שכן מדיניות זו היא דינמית ויכולה להשתנות ככל שיתווספו לאתר תכנים ושירותים חדשים שיכולים להשפיע גם על המדיניות. לפיכך, החברה ממליצה לחזור ולעיין במסמך המדיניות.

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

 


יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר באמצעות פנייה לדוא"ל: Dror@yoocantech.com